מדיניות פרטיות

גולשיםיקרים,

טלרון מצברים בע”מ (להלן: “החברה”) מבקשתלהבהירולפרטבאמצעותמסמךזהאתמדיניותהפרטיותשלהחברה,לרבותחברותהבנותשלה, בנוגע למידע המסופק ונאסף בעת גלישה לאתר האינטרנטואת השימוש שהחברה עשויה לעשות במידע.

תנאי שימוש:אתר האינטרנט מנוהל ומופעל על-ידי חברתטלרון מצברים בע”מ, והגלישהבאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטיםלהלן ולכל דין.מובהר כי אינכם חייבים למסור את המידע, ומסירתו הינה בהתאם לרצונכם ולשיקול דעתכם הבלעדי בעת הגלישה באתר ו/או מסירת פרטיכם לצורך רכישה ו/או קבלה של מוצר ו/או שירות מהחברה ו/או חברות הבנות שלה. מובן, ככלשאינכם מסכימים לתנאים, הינכם מתבקשים להימנע מביקור ושימוש באתר.השימוש והגלישה באתר מעידים על הסכמתכם לתנאים מדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באתר.

מדיניות פרטיות: מטרתהמסמךדנןהינהלשקףלגולשים את מדיניות הפרטיות של החברה, על חברות הבנות שלה, אתאופןשמירת פרטיותכם ע”י החברה, ואת השימוש שהינכם מרשיםלעשות במידע אותו אתם מספקים בעת הגלישה באתר, בין השאר, במטרה שנוכל להעניק לכם שירותאיכותי, יעילורלבנטי, והכלבהתאםלדין ולמטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה. מובהר כי מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות ולהתעדכן ולפיכךהינכםמתבקשיםלהתעדכןבה מפעם לפעם.

המידעשהינכם מספקים לנו -במהלך הגלישה באתר ייתכן ותתבקשו למסורמידעאודותיכם, כךוביןהיתרבעת מילוי טפסיהרשמהלקבלתשירותיםמהחברה (לדוגמא בבקשהלתיאוםנסיעותמבחן), השארתפרטיהתקשרותבפניהלחברהו/או בפניותבבקשהלקבלמענהמהחברהבכלענייןשהואוכד’.נתונים אישייםאודותיכם, כדוגמת שמכם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספר טלפון וכד’, יאספו ויישמרו במאגרי המידע של החברה אך ורק לפי רצונכם ועל פי פנייתכם ישירות לחברה, כאמור.

כמוכן, בעתגלישתכם באתר מכל אמצעי שהוא (מחשב, מכשיר סלולארי וכד’) נאסף באופן אוטומטי מידע אודותיכם, לדוגמא נתוני הגלישה, נתוני תקשורת ופרטי ספק האינטרנט שלכם, כתובת IP (של האמצעיבאמצעותוגלשת), סוגהדפדפן, מידע הקשור למשאבים שונים בהם השתמשתם בגלישה ועוד. ככלשלאסיפקתם במהלך הגלישה נתוני המזהים אתכם, אזי המידע שייאסף יהיה בעל אופי כלליוסטטיסטי ולא יישמר באופן המזוהה עימכם. ככל שנדרשת הזנה של פרטי אישיים לצורך יצירת קשר ברור כי ללא אספקת המידע על ידכם לא ניתן יהיה לספק לכם את השירות.

בנוסף, מידע אודותיך, כמפורט לעיל, נאסף גם כאשר הינך עובר לגלוש באתרים ו/או בקישורים של צדדים שלישיים.

השימוש ב- Cookies: השימושבעוגיות/קוקיס נועד על מנת לשפר את השירות המסופק לכם, והואמאפשרלקבלמידעאנונימי על הגלישה באתר ולצורךתפעולוהשוטף, התאמתהאתרלהעדפותיכםהאישיות, להקלעלהשימוששלכםבאתר (לדוגמא על מנת למנוע הזנה חוזרת של פרטיכם האישיים בכל ביקור באתר) וכד’. אין בשימוש זה על מנת לכלול פרטים מזהים אודותיכם. המידע הנאסף באמצעות ה- Cookies יכול לכלול מידע על משך הזמן ששהיתם באתר, פרטי הגלישה באתר וכד’. המידע שבקבציהקוקיס מוצפן. באפשרותכם לחסום את השימוש ב- Cookies באמצעות הגדרות הדפדפן שלכם, אולם יתכן כי חסימה זו תפגע בחוויית הגלישה שלכם באתר וביכולת לצפות בתוכןהמוצגבאתר (או באתריםאחרים). כמו כן, באפשרותכם למחוק את הקוקיס ממחשבכם אם אינכםמעוניינים שהשירותים המוצעים באתר יותאמו להעדפותיכם.השימוש במידע הנאסף באמצעות Cookies הינו בדומה לשימוש בכל מידע אחר אותו הינכם מספקים בעת הגלישה באתר.

שירותיצדדיםשלישיים:יתכן שחלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצגים והמוצעים באתר ניתנים על ידי שותפים עסקיים של החברה, ויתכן כי באתר יוטמעו קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, בין אם בקישורפיזי (LINK) וביןבאמצעות פרסומות. שירותים אלו אינם ניתנים על ידי החברה ו/או חברות הבנות שלה ואין לחברה ו/או לחברות הבנות שלה מידע ו/או שליטה אודות תנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מידעכזהאינוכפוףלמדיניותהפרטיותשלהחברהאלאלמדיניות הפרטיות של הצדדיםהשלישיים ולפיכך החברה וחברות הבנות ו/או מי מטעמן אינם אחראים לכל מידע הנמסר לצדדים שלישיים על ידך. למען שמירה על המידע הנמסר על ידך הינכם מתבקשים לבדוק את מדיניות הפרטיות שלצדדיםשלישיים אלו, לפני שתבחרו למסורלהם מידע כלשהו ולוודא כי אלו מקובלים עליכם.

שימוש במידע:גלישתכם באתר מהווה הסכמתכם למסירת המידע אודותיכם, לשמירתו במאגרי החברה ולשימוש שהחברה וחברות הבנות שלה ו/או חברות קשורות אליה עשויות לעשות במידע שנאסף אודותיכם בעת הגלישה ו/או שנמסר על ידכם. החברה ו/או מי מטעמה מחוייבת לשמור על סודיות וחשאיות המידע שברשותה בהתאם לחוק החל. החברה וחברות הבנות ישתמשו במידע על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות הדין.

השימושבמידעהנמסרעלידכם ישמש, בין היתר, לצורך התאמת האתר והשירותים להעדפותיכם, ניהולוהתקיןשלהאתרכמוגםלשם מתן שירות ללקוחות וייעול הקשר עם החברה וחברות הבנות שלה, ובכלל זה לצורך ביצועפניות למטרות שיווקושירות ו/או הבהרות ועדכונים בכל עניין הקשור למוצרים ו/או לשירותים שמסופקים על ידי החברה ו/או חברות הבנות שלה, ובכל צורה שהיא ובכלל זה בדואר אלקטרוני, בפקס, בהודעות כתובות לרבות באמצעות יישומים לטלפונים ניידים וכל אמצעי אחר.

כמוכן, החברהרשאיתלשתףאתהמידעשהינכם מוסרים מרצונכם בעת גלישה באתר עם שותפים עסקים ו/או צדדים שלישיים של החברה וחברות הבנות, בין היתר, על מנת שניתן יהיה להציע לכם מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להיות רלבנטיים עבורכם והכל על פי דין ובעת שהינכם רוכשים מוצר ו/או שירות מצדדים שלישיים באמצעות האתר ומידע רלבנטי יועבר להם לצורך השלמת תהליך הרכישה ומתן השירות, הליכים משפטיים ככל שיתנהלו בין החברה ו/או חברות הבנות לבין הגולשים, בכל מקרה של מתן צו משפטי בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, בעת מתן הסכמה מפורשת על ידכם ו/או כדי למנוע פגיעה ו/או נזק לחברה ולחברות הבנות שלה, לאתר, לגולשים ו/או לצד שלישי. בכלמקרההחברהוחברותהבנותיכבדוכלצושיפוטיהמחייבאותןלמסורמידע.

החברהוחברותהבנותעושהככליכולתהעלמנתלהקפידכיהטיפולבמידעהעוברבאתרע”י מנהליהאתרועובדיויבטיחאתפרטיותכם וכי תישמר סודיותו והכל בכפוף לדרישות הדיןהרלבנטיות, ובכללזה חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

כמו כן, מסירת המידע לצד שלישי תתכן גם מקום שפעילות החברה ו/או חברות הבנות תתמזג עם פעילותו של צד שלישי ובכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את תנאי מדיניות הפרטיות דנן כלשונה.

סודיות במידע ואבטחת המידע:החברהוחברותהבנותנוקטותבכלהאמצעיםהסביריםהקיימיםבמטרהלהבטיחאתהשמירהאודותהמידעשהינכם מוסרים ועל סודיותו. בתוך כך, החברה וחברות הבנות שלה משתמשות בשרתים מאובטחים לשם אחסון המידע ובאמצעי הצפנה לשם אבטחת העסקאות המבוצעות באתר. ידוע, כי חרף המאמצים לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם הגברת האבטחה הרי שהגלישה באינטרנט אינה בטוחה באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח העדר תקלות מוחלט, שלמות מידע ובטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו מרצונם החופשי של הגולשים, ובאחריותם המלאה בלבד. ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניכם האישיים באתר, אנא פנולחברה בכתובת הדואר האלקטרוני leedu@talronbatt.co.il.

הסכמהלדיוור ישיר:מובהר ומוסכם על המשתמש כי פרטי הקשר שיוזנו על ידו, יכולים לשמש את החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לדחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד, למשלוח דיוורים, לרבות דיוור שיווקי כמשמעות המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 באמצעות הודעות שיישלחו לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, במסרונים (SNS) או בשיחה טלפונית וכן דיוור אישי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. לצורך כך, המשתמש נותן הסכמתו הכללית מראש.

בכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ובכך למנוע את המשך קבלת המידע בכל דרכי הקשר עם החברה, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובתleedu@talronbatt.co.il כאשר בשורת הנושא יהא כתוב “הסרה מרשימת תפוצה”, בטלפון:1-700-700-130.

הזכות לעיין במידע הנאסף:כאמור לעיל, הגלישה באתר עלידיהגולשים הינה מרצונם החופשי, וכך גם מסירת המידע הנובע מכך. כל מידע שתספקומרצונכם החופשי וישמר על ידינו ניתן להסירו בכל עת באמצעות פניה בכתב בדואר או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובתleedu@talronbatt.co.ilוהחברה תפעל למחיקת המידע ככל האפשר בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה. למידע נוסף, הינכם מוזמנים לפנות לשירותי האתר בכתובת leedu@talronbatt.co.il.

חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981 מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע שנאסףאודותיווהמחוזק במאגר מידע ואף לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. לפיכך, ככלשתתקבלפניהבכתבבנוגעלמידעכאמורהחברהתיידעאתכםבכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו והכל בכפוף לדין המקומי החל בעניינים מעין אלו. אם מידע כאמור אינו מדויק, החברה תתקן או תמחק את המידע לפי בקשתכם. למידע נוסף, אנא פנו באמצעות משלוחבכתב לכתובת: leedu@talronbatt.co.il או פנו לשירותי האתר.

שינויים באתר והפסקת השירות: החברהוחברותהבנותשלה אינן מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות בין אם מדובר בתקלה ובין מכל סיבה אחרת. מובן כי החברה ו/או חברות הבנות שלה לא תהיינה אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לך ככל ששירותי האתר יופרעו. בנוסף, החברה וחברות הבנות שלה תוכלנה לשנות את מבנה האתר בהתאם לשיקול דעתה, ובכלל זה את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – כולם ו/או חלקם והכול ללא צורך ליתן כל הודעה על כך מראש.

שינויים במדיניות הפרטיות: החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא קבלת הסכמת המשתמש מראש. הנוסח המחייב של מדיניות הפרטיות יהא זה שיופיע מעת לעת באתר, והשינויים יכנסו לתוקפם באופן מיידי. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, ככל שחלו. המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים.

יצירת קשר: ככלשיש לכם שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצרואיתנו קשר בכתובתleedu@talronbatt.co.il.